Exercise of the Presidential Powers in the Slovak Republic in a Comparative Perspective (1999 – 2019)

  • Peter Horváth Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia http://orcid.org/0000-0001-9117-7247
  • Peter Juza Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
  • Leon Richvalský Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia http://orcid.org/0000-0003-3592-5495
  • Marek Šafár Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia http://orcid.org/0000-0002-4075-9914
Keywords: Presidential powers, Presidential elections, Slovak Republic, Constitutional system, Legislative process, Pardon, Amnesty, State decorations

Abstract

This article focuses at powers of the Presidents of the Slovak Republic during the period from 1999 to 2019. Therefore, the aim is to compare how selected constitutional presidential powers were exercised after the fundamental constitutional changes in 1999. The most significant change was by introducing direct presidential elections, and adjusting the President´s constitutional status. The ways how the individual Presidents holding their office within this period, exercised their powers towards the Parliament, government, and the judiciary do form the basic research questions here. Hence, whether a personal background of individual Presidents and political reality of seats distribution in the Parliament predetermined their exercise of these powers, or if there were some other rules present when they exercised their office. The findings presented in this research reflect 20 years of continuous exercise of Presidential office in the conditions of the Slovak Republic. This ultimately leads to the conclusion that the function itself, as well as its constitutional definition, has affected the exercise of Presidential powers more ultimately than the personal background of these directly elected Presidents at the beginning of their terms of office. The very first President, Mr. Michal Kováč, got into a major conflict with then Prime Minister, Vladimír Mečiar, even during the first year after taking the office. This conflict lasted nearly for five-years and altogether with the inability of the MPs to elect his successor led to the necessity of amending the Constitution. Presidents Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič and Andrej Kiska gradually took their office, but only the second mentioned had managed to defend his position in an electoral competition. At present, the office of President is held by Zuzana Čaputová, who has been in the office since June 2019 - as the very first woman in this position in history of Slovakia.

References

BARDOVIČ, J. (2017). Majoritarian Formula and the relationship of Majority and Minority - Slovak Experience. In: Public Economics and Administration 2017: Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. pp. 32-35.
BELKO, M. (2003). Moc výkonná. In: KOPEČEK, L. (ed.). Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiltetí samostatnosti. Brno: IIPS, 2003. pp. 49 – 65.
BRUNCLÍK, M., KUBÁT, M. (2017). Kdo vládne v Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Praha: Barristal & Principal Publishing, 2017. 143 pp.
BRUNCLÍK, M., KUBÁT, M. (2019). Semi-Presidentialism, Parliamentarism and Presidents. Presidential politics in central Europe. New York: Routledge, 2019. 170 pp. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315166452.
CABADA, L., ŠTOLLOVÁ, S. et al. (2014). Proměny postavení prezidenta ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 2014. 199 pp.
CIBULKA, Ľ. (2013). Prezident Slovenskej republiky. In: SVÁK, J., CIBUĽKA, J. Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. pp. 429-464.
ČIČ, M. et al. (1997). Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997. 598 pp.
ČIČ, M. a kol. (2012). Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012. 827 pp.
DOMIN, M. (2013). Zodpovednoť za kontrasignované rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky. In: Justičná revue. Vol 65, No.4, 2013. pp. 443-463.
DOMIN, M. (2014). Správa o stave republiky ako prezidentská právomoc. In: Justičná revue. Vol 66, No.8-9, 2014. pp. 1049-1066
DOMIN, M. (2015). Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky. Bratislava: Studia Iuridica Bratislavensia, UK, 2015. 148 pp.
DRGONEC, J., KVASNIČKOVÁ J. (2000). Mutácie ústavnosti. Bratislava: IVO, 2000. 76 pp.
DRGONEC, J. (2005). Právo prezidenta Slovenskej republiky vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami. In: Justičná revue. Vol. 60, No.1, 2005. pp. 22-35.
DRGONEC, J. (2013). Obžaloba na prezidenta vo svetle prvej skúsenosti. In: Justičná revue. Vol. 65, No. 6-7, 2013. pp. 908-924.
DRGONEC, J. (2019). Ústava Slovenskej republiky. 2.vydanie. Bratislava: C.H.Beck, 2019. 1792 pp.
DUVERGER, M. (1980). A New Political System Model: SemiPresidential Government. In: European Journal of Political Research. Vol. 8, No. 2, 1980. pp. 165-187. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1980.tb00569.x.
ELGIE, R. (2011). Semi-Presidentialism: Sub-Types and Democratic Performance. Oxford: Oxford University Press, 2011. 205 pp. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230306424.
ELGIE, R., MOESTRUP, S. (eds.) (2008). Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe. Manchester: Manchester University Press, 2008. 296 pp. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203954294.
GALDUNOVÁ, K. (2003). Imunita a hlava štátu. In: Právny obzor. Vol. 86, No. 5, 2003. pp. 456-469.
GERLOCH, A. (2008). K problematice postavení prezidenta republiky v ústavním systému České republiky de constitutione lata a de constitutione ferenda. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: MU – MPÚ, 2008. pp. 35-41.
GIBA, M. (2011). Vplyv priamej voľby na ústavné postavenie prezidenta republiky na Slovensku. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Vol. 57, No. 4, 2011, pp. 101–114.
GRIC, J. (2019). Moc výkonná. In: RESCHOVÁ, J., KINDLOVÁ, M., GRINC, J., PREUSS, O., ANTOŠ, M. Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. pp. 335-354.
HLOUŠEK, V. (2008). Přímá volba prezidenta – český kontext. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: MU – MPÚ, 2008. pp. 263-285.
HORVÁTH, P. (2000). Funkcia prezidenta v ústavných systémoch. Bratislava: IVO, 2000. 77 pp.
HORVÁTH, P., JUHÁS, P. (2011). Zavádzanie priamej voľby prezidenta na Slovensku a jej dôsledky. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica. Vol. 57, No. 4, 2011. pp. 115–128.
HORVÁTH, P. (2015). Prezident v systéme výkonnej moci na Slovensku. Trnava: Spoločnosť pre verejnú správu pri SAV, 2015. 106 pp.
HORVÁTH, P. (2019). Aktéri verejnej politiky. Slovensko 2012 – 2016. Bratislava: IRIS, 2019. 106 pp.
CHEIBUB, J. A. (2006). Presidentialism, Parliamentarism and Democracy. New York: Cambridge University Press, 2006. 222 pp. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511813344.
CHOVANEC, J., PALÚŠ, I. (2004). Lexikón ústavného práva. Bratislava: Procom, 2004. 261 pp.
KÁČER, M. (2018). Ústavné zvyklosti a moc prezidenta v SR. In: Právny obzor. Vol. 101, No. 6, 2018. pp. 554-565.
KLÍMA, K. (2008). Prezident České republiky v komparativním pohledu (několik vybraných pohledů. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: MU – MPÚ, 2008. pp. 16-23.
KOPEČEK, L. (2007). Politické strany na Slovensku. 1989 – 2006. Brno: CDK, 2007. 627 pp.
KOPEČEK, L. (2008). Prezident v politickém systému Slovenska. In: NOVÁK, M., BRUNCLÍK, M. (eds.). Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008. pp. 171-210.
KOUDELKA, Z. (2008). Vztah prezidenta a vlády v oblasti jmenování. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: MU – MPÚ, 2008. pp. 169-178.
KOUDELKA, Z. (2018). Prezident republiky. Praha: Leges, 2018. 376 pp.
KROŠLÁK, D. (2016). Prezident Slovenskej republiky. In: KROŠLÁK, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. pp. 512-535.
KUBÁT, M. (2013). Současná česká politika. Co s neefektivním režimem ? Brno: Barristal & Principal Publishing, 2013. 191 pp.
KURA, A. (2003). Prezident v systéme štátnych orgánov Slovenskej republiky. Komárno: KT, 2003. 90 pp.
KYSELA, J. (2008). Přímá volba prezidenta republiky jako symptom krize ligitimity ústavního systému ?. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: MU – MPÚ, 2008. pp. 42-59.
LINZ, J. (1994). Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference ? In: LINZ, J., VALENZUELA, A. (eds.) The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives. Baltimore: John Hopkins University Press, 1994. pp. 3-87.
ĽALÍK, T. (2014). Právomoc prezidenta odvolávať predsedu a podpredsedu ústavného súdu. In: Justičná revue. Vol. 66, No. 8-9, 2014. pp. 1067-1087.
MANÍK, R. (2004). Zodpovednosť a zánik funkcie prezidenta Slovenskej republiky. In: Justičná revue. Vol. 56, No. 8-9, 2004. pp. 874-887.
MANÍK, R. (2005). K problematike podpisovania a vetovania zákonov hlavou štátu. In: Justičná revue. Vol. 57, No. 4, 2005. pp. 487-466.
NEUMANN, J. (2017). Postavenie prezidenta v ústavnom systéme Slovenskej republiky vo fáze hľadania. In: Justičná revue. Vol. 69, No. 12, 2017. pp. 1514-1529.
NEUMANN, J. (2018). Zopár slov ku kreačným právomociam prezidenta SR. In: Právny obzor. Vol. 101, No. 5, 2018. pp. 508-519.
NIKODÝM. M. (2012). Ústavnoprávne postavenie prezidenta v Ústave Slovenskej republiky In: Právny obzor. Vol. 95, No. 5, 2012. pp. 418-431.
NIKODÝM. M. (2013). Pôsobnosť prezidenta v parlamentnej forme vlády. In: Právny obzor. Vol. 96, No. 6, 2013. pp. 582-596.
NOVÁK, M. (2008). Prezident, premiér a snahy o posílení výkonné moci. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: MU – MPÚ, 2008. pp. 9-15.
OROSZ, L., ŠIMUNIČOVÁ, K. (1998). Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Bratislava: VEDA, 1998. 140 pp.
PROCHÁZKA, R. (2019). Kráľ otec. Od Kováča po Kisku alebo načo nám je prezident. Bratislava: N press, 2019. 192 pp.
RESCHOVÁ, J. (2019). Princip dělby moci. Horizontální struktura moci. In: RESCHOVÁ, J., KINDLOVÁ, M., GRINC, J., PREUSS, O., ANTOŠ, M. (2019). Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. pp. 259-285.
RYBÁŘ, M. (2005). The Presidential election in Slovakia, April 2004. In: Electoral Studies. Vol. 24, No. 2, 2005, pp. 333–338. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2004.10.007.
RYBÁŘ, M. (2010). The 2009 Presidential election in Slovakia. In: Electoral Studies. Vol. 29, No. 1, 2010. pp. 171–173. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2009.09.001.
RYBÁŘ, M., SPÁČ, P., VODA, P. (2014). Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014. Brno. CDK, 2014. 225 pp.
RYBÁŘ, M., SPÁČ, P. (2015). The March 2014 Presidential elections in Slovakia: the victory of a political novice. In: Electoral Studies. Vol. 38, 2015. pp. 88–90. DOI: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.10.003.
SARTORI, G. (2001). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětú a výsledků. Praha: SLON, 2001. 238 pp.
SVÁK, J. (2011). Hlava štátu. In: OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011. pp. 340-353.
ŠTOLLOVÁ, S. (2014). Slovensko – od nepřímé k pŕímé volbě prezidenta. In: CABADA, L., ŠTOLLOVÁ, S a kol.: Proměny postavení prezidenta ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 2014. pp. 35-55.
ŠRAMEL, B. (2015a). Zodpovednosť prezidenta SR v slovenskom právnom poriadku (1.). In: Justičná revue. Vol. 67, No. 1, 2015. pp. 1-16.
ŠRAMEL, B. (2015b). Zodpovednosť prezidenta SR v slovenskom právnom poriadku (2.). In: Justičná revue. Vol. 67, No. 2, 2015. pp. 137-155.
ŠUTKA, P. (2016). Zákon o volbě prezidenta republiky – přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské unie. Praha: Leges, 2016. 272 pp.
TÓTHOVÁ, M. (2015). Hlava štátu v systéme deľby moci. Košice: UPJŠ, 2015. 186 pp.
WINTR, J. (2008). Prezident republiky jako reprezentant státu, garant řádu a moderátor politických sporů. In: ŠIMÍČEK, V. (ed.). Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: MU – MPÚ, 2008. pp. 24-34.
ZELENAJOVÁ, Z. (2016). „Prezidentská vláda“ alebo aké sú možnosti jej vytvorenia podľa Ústavy SR. In: Justičná revue. Vol. 68, No. 10, 2016. pp. 1067-1074.
ZVADA, Ľ., PETLACH, M., ONDRUŠKA, M. (2020). Where were the voters? A spatial analysis of the 2019 Slovak Presidential election. In: Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 20, No. 2, 2020, pp. 176-205. DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.200201.
ELECTION OF THE PRESIDENT OF THE SLOVAK REPUBLIC 2019. (2019). [online]. Available at: https:// https://volby.statistics.sk/prez/prez2019/en/index.html. [Accessed March 10, 2021].
THE SLOVAK CONSTITUTION. (2021). [online]. Available at: https://www.ustavnysud.sk/ustava-slovenskej-republiky. [Accessed March 10, 2021].
Published
2021-06-30
How to Cite
Horváth, P., Juza, P., Richvalský, L. and Šafár, M. (2021) “Exercise of the Presidential Powers in the Slovak Republic in a Comparative Perspective (1999 – 2019)”, Slovak Journal of Political Sciences, 21(1). Available at: https://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/232 (Accessed: 15July2024).